காளமேகப்புலவரின் யானைப் பொரியல் மற்றும் குதிரைப் பச்சடி

ஒருவர் காளமேகப்புலவரிடம் கரி என்று தொடங்கி உமி என்று முடியுமாறு ஒரு பாடல் பாடுமாறு கேட்டிருக்கிறார். அதற்க்குப் புலவர், ஒருவன் அவனுடைய அத்தை மகளின் சமையலின் சிறப்பைப் பாடலில் கூறுவது போல் ஒரு

Read more

கம்பனின் சொல் நயம்.

அஞ்சு வணத்தை வரன்முறை யோத வரக்கெறிந்த பஞ்சு வணத்தை மருவுமென் றாளுமை பாகமொடு செஞ்சு வணத்தை யனையநின் கோலமென் சிந்தையுற விஞ்சு வணத்தை மகிழ்குன்றை வாண விரும்புவனே. .. இப்பாடலில் அஞ்சுவணம் என்ற

Read more

காளமேகப் புலவர் வாழ்க்கை யில் ஏற்பட்ட திருப்புமுனை

”ஞானிகளுக்கும் துறவிகளுக்கும் அமையும் வாழ்வியல் தடையானது அவர்களின் வாழ்வில் அமையும் திருப்பு முனையாக அமைந்து, ஒரு மாற்றுப் பாதையில் செல்லுமாறு திருவருளே செயற்படுத்துகிறது. காளமேகப் புலவர் நாகப்பட்டினத்துக்குச் சென்ற நேரம் ஒரு நண்பகல்.

Read more

காளமேகம்..கவியின் சிறப்பான பாடல்கள்

காளமேகம் …இயற்றிய இந்த தனிப் பாடலின் உள்ளுறைப் பொருளை உணர்ந்தால் உள்ளம் களிப்படைவது நிச்சயம். “தீத்தான் உன் கண்ணிலே ; தீத்தான் உன் கையிலே ;தீத்தானும் உந்தன் சிரிப்பிலே – தீத்தானுன்மெய்யெலாம்; புள்ளிருக்கும்

Read more