தமிழ் நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை, தேர்தல் களம் பற்றிய பார்வை மற்றும் கணிப்பு

I. இந்த முயற்சியின் நோக்கம் மற்றும் இலக்கு: 2019 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஹிந்துத்வ சக்திகளுக்கான ஆதரவை அதிகரித்தல். தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களிடம் குறைந்தபட்சம் 25% ஆதரவை பெறுவதற்கான முயற்சி.

Read more