காளமேகம்..கவியின் சிறப்பான பாடல்கள்

காளமேகம் …இயற்றிய இந்த தனிப் பாடலின் உள்ளுறைப் பொருளை உணர்ந்தால் உள்ளம் களிப்படைவது நிச்சயம். “தீத்தான் உன் கண்ணிலே ; தீத்தான் உன் கையிலே ;தீத்தானும் உந்தன் சிரிப்பிலே – தீத்தானுன்மெய்யெலாம்; புள்ளிருக்கும்

Read more